Strona główna > Działania niepożądane

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi Farmaceutici posiada system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, który umożliwia wzięcie pełnej odpowiedzialności za nasze produkty (niezależnie od tego, czy są one wprowadzane do obrotu, czy w fazie badań) i podejmowanie odpowiednich działań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zapewniamy, że wszystkie informacje istotne dla bezpieczeństwa Pacjentów oraz stosunku korzyści do ryzyka naszych produktów są nieustannie oceniane a wynikające z tej analizy działania wdrażane. W stosownych przypadkach, gdy pojawią się ważne kwestie związane z bezpieczeństwem, niezwłocznie powiadamiamy Pracowników służby zdrowia, Pacjentów i odnośne Władze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Czym jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii?

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to nauka i działania związane z wykrywaniem, oceną, zrozumieniem i zapobieganiem działaniom niepożądanym lub jakimkolwiek innym problemom związanym z lekami (Ref. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO. Znaczenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych, Genève, WHO, 2002).

 

Zgodnie z tą definicją, głównymi celami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej (UE) są:

  1. zapobieganie szkodom wynikającym z działań niepożądanych u ludzi,
  2. promowanie bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów leczniczych, w szczególności poprzez terminowe dostarczanie Pacjentom, Pracownikom służby zdrowia i opinii publicznej informacji o bezpieczeństwie produktów leczniczych.

 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest zatem działaniem przyczyniającym się do ochrony zdrowia Pacjentów i zdrowia publicznego.

 

Co to jest działanie niepożądane leku?

To reakcja na produkt leczniczy, która jest szkodliwa i niezamierzona (reakcja w tym kontekście oznacza, że związek przyczynowy między produktem leczniczym a działaniem niepożądanym jest co najmniej możliwy).

Działania niepożądane mogą wynikać ze stosowania produktu leczniczego w zakresie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, poza tym zakresem lub z narażenia zawodowego. Warunki stosowania poza pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu obejmują stosowanie poza wskazaniami rejestracyjnymi, przedawkowanie, niewłaściwe użycie, nadużycie i błędy w leczeniu.

 

Co to jest Materiovigilance?

Jest to system mający na celu monitorowanie i ocenę incydentów związanych z wyrobami medycznymi. System Monitorowania Wyrobów Medycznych ma na celu poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Pacjentów, Pracowników służby zdrowia oraz innych Użytkowników poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia incydentów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego.

 

Co to jest incydent lub nieprzewidziane zdarzenie związane z wyrobem medycznym?

Termin „incydent” w Rozporządzeniu dotyczącym wyrobów medycznych (UE) 2017/745 oznacza każde nieprawidłowe działanie lub pogorszenie właściwości lub działania urządzenia udostępnionego na rynku, w tym błąd Użytkownika wynikający z cech ergonomicznych, a także wszelkie nieprawidłowości w informacji dostarczonej przez producenta i wszelkie niepożądane skutki uboczne.

 

Informacja o sposobie zgłaszania niepożądanego działania leku lub incydentu związanego z wyrobem medycznym

Każdy kraj ma własne przepisy krajowe regulujące zgłaszanie działań niepożądanych leku lub incydentów medycznych.

Pacjenci i Pracownicy służby zdrowia powinni zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi zgłaszania.

Masz możliwość bezpośredniego zgłoszenia działania niepożądanego czy incydentu z wyrobem medycznym do Podmiotu Odpowiedzialnego.

 

Jeśli chcą Państwo powiadomić nas o wystąpieniu działania niepożądanego czy incydentu z wyrobem medycznym, jaki wystąpił po użyciu produktu leczniczego czy wyrobu medycznego firmy Chiesi, prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszenia działania niepożądanego, który można wydrukować lub wypełnić elektronicznie i wysłać na adres podany poniżej:

 

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

e-mail: apvpl@chiesi.com

tel.: +48 22 620 14 21

kom.: +48 665 001 303

fax.: +48 22 652 37 79

  

Formularze zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla pacjenta

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla lekarza

Formularz zastosowania leku w ciąży

 

„Uprzejmie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych dobrowolnie podanych w celu związanym ze zgłoszeniem działania niepożądanego jest Chiesi Farmaceutici S.p.A. z siedzibą w Via Palermo 26/A - 43122 Parma (Włochy). Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłoszenia i zapytania w związku ze zgłoszeniami działań niepożądanych należy kierować na adres Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 działającego w imieniu administratora danych.”