Strona główna > Polityka prywatności

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 


Sporządzone zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”)

Zgodnie z przepisami art. 13 i 14 RODO Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 134, Warszawa 02-305 (dalej „Chiesi”) jako administrator danych pragnie przekazać Panu/Pani szczegółowe informacje na temat sposobów, w jaki będzie ona przetwarzać Pana/Pani dane osobowe., które będą gromadzone w trakcie działań promocyjnych oraz aktywności związanych z przekazywaniem informacji medyczno-naukowych prowadzonych przez Chiesi. W związku z tym uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe, które będą przetwarzane mogą być zebrane bezpośrednio od Pana/ Pani lub od podmiotów zewnętrznych świadczących usługi związane z bazami danych, które zbierają i przetwarzają dane zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe, które będą przetwarzane mogą obejmować następujący zakres:

 • Pana/ Pani imię, nazwisko, płeć, dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • Pana/ Pani tytuł akademicki, dodatkowe informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. dane dotyczące specjalizacji, numer prawa wykonywania zawodu, stopnia naukowego), pracy zawodowej, obszarze wiedzy specjalistycznej; wykładach i publikacjach; a także informacje dotyczące wpisu do rejestru lekarzy oraz daty rejestracji;
 • Pana/ Pani dane służbowe dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail), godziny przyjęć; przybliżona liczba pacjentów;
 • Pana/ Pani preferencje dotyczące naszych materiałów informacyjnych.

(dalej łącznie jako ”Dane osobowe”)

Przetwarzane przez nas Dane osobowe nie obejmują szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak np. dane o stanie zdrowia). Możemy zebrać Pana/Pani podpis przy pomocy urządzeń elektronicznych, ale w takim wypadku nadal nie będziemy przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych, ponieważ żadne z urządzeń nie zbiera danych biometrycznych.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach normalnej działalności naszej spółki do realizacji następujących celów:

 1. zarządzanie relacjami wynikającymi z działań promocyjnych oraz aktywności związanych z przekazywaniem informacji medyczno-naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami deontologicznymi regulującymi prowadzenie takich działań;
 2. wypełniania obowiązków przewidzianych prawem, regulacjami, ustawodawstwem Unii Europejskiej, a także przepisami wydawanymi przez właściwe władze lub organy nadzorcze, w szczególności w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (np. w celu informowania o wycofywaniu produktów medycznych, w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i bezpieczeństwa leków, komunikacji w sprawie działań niepożądanych itp.);
 3. promocyjnych związanych z przekazywaniem informacji dotyczących naszych leków i produktów leczniczych oraz wydarzeń, szkoleń zawodowych, seminariów, konferencji i kursów oraz informacji medyczno naukowych, które nie dotyczą naszych produktów leczniczych, które są przekazywane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
 4. organizacyjnych związanych z informowaniem o naszych inicjatywach i programach, podejmowanych także na poziomie korporacyjnym (np. związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, badaniami naukowymi, programem wsparcia pacjentów) przy pomocy poczty elektronicznej oraz telefonu;
 5. definiowania Pana/Pani obszarów zainteresowań naukowych i technicznych oraz Pana/Pani profilu zawodowego, na podstawie orientacyjnych szacunków dokonywanych przez członków naszego personelu, którzy się z Panem/Panią spotykają, również przy wykorzystaniu anonimowych danych rynkowych, w nawiązaniu do Pana/Pani zainteresowań obszarami terapeutycznymi mającymi znaczenie dla Chiesi oraz możliwych wyborów terapeutycznych, z uwzględnieniem Pana/Pani działalności zawodowej oraz Pana/Pani aktualnych i potencjalnych pacjentów, w celu: (i) ułatwienia planowania wizyt oraz polepszenia skuteczności działań w zakresie przekazywania informacji naukowych oraz promocji leków prowadzonych przez naszych przedstawicieli medycznych oraz przez pracowników upoważnionych przez naszą spółkę, (ii) optymalizacji usług w zakresie przekazywania informacji naukowych poprzez interakcje mające na celu rzeczywiste zaspokojenie potrzeby zapewnienia lekarzowi szkolenia naukowego, w celu lepszej ochrony zdrowia publicznego, unikając wszelkiego rodzaju nadmiaru informacji, które mogą pogorszyć percepcję przekazywanych wiadomości na temat produktu leczniczego lub okresowego szkolenia lekarza.
 6. przekazania Pana/ Pani danych do innych spółek z grupy Chiesi wyłącznie dla wewnętrznych celów administracyjnych i zarządczych.
 7. przeprowadzanie badań satysfakcji w obszarze Pana/Pani współpracy z Chiesi w szczególności w zakresie prowadzonych wizyt promocyjnych, organizowania webinarów i konferencji. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w ramach późniejszego kontakt z Panem/Panią w celu podniesienia poziomu satysfakcji współpracy z Chiesi.

 

 

Pragniemy Pana/Panią poinformować, że przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie operacji przetwarzania opisanych w ppkt. (a) i (b) jako niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających w przepisów prawa, regulacji i ustawodawstwa Unii Europejskiej, które ciążą na administratorze, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie operacji przetwarzania opisanych w ppkt. (b), (c), (d) i (g), gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wysyłanie Panu/Pani informacji naukowych, prowadzenie komunikacji promocyjnej, dokonywanie badań rynku oraz definiowanie Pana/ Pani zainteresowań naukowych i technicznych.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie operacji przetwarzania opisanych w ppkt. e), gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przekazywanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej zgodnie z motywem 48 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla optymalizacji wewnętrznych działań administracyjnych i organizacyjnych.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe udostępnione nam przez Pana/Panią lub pozyskane przez nas w inny sposób w ramach naszej działalności mogą być przetwarzane w formie papierowej, w sposób zautomatyzowany lub drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w ramach procedur mających ścisły związek z opisanymi powyżej celami, które mogą obejmować wszelkie czynności opisane w art. 4.2 RODO przy szczególnym uwzględnieniu zasady minimalizacji i ograniczenia przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez 8 lat.

Kiedy dane osobowe nie będą już niezbędne, usuniemy je lub zanonimizujemy tak, aby niemożliwa była na ich podstawie identyfikacja osoby fizycznej. Dodatkowy czas retencji danych może wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dla celów operacji przetwarzania dokonywanych na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu jej wycofania, chyba że odpowiednie przepisy prawa stanowią inaczej.

  

 

 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod następującym adresem dpo@chiesi.com